Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Long time no Post

I build some new quad but has notime for upload to this blog:-(

I build some fpvquad250 for fpf racing also.
Hope got time to update some buildlog anf review.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét