Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Back to Y6

Just re design  the Y6, and start to built one for myself.

one more pic when it folded


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét