Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Foldable landing year for Y6

Just update this design of my Y6. Close view ..

 all 3 landing

 Extracted & Folded


Life so busy .... poor me

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét